Sinds 2005 professioneel webdesign

Keizerstraat 27, 2830 Blaasveld info@halos.be

Disclaimer

Artikel 1: Algemeen

HALOS WEBSITES is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van een bestelling/opdracht van de klant.

De algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle leveringen van diensten zowel als op de verkoop van goederen door HALOS WEBSITES verricht.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de koper/opdrachtgever aanvaard beschouwd. De koper/opdrachtgever wordt geacht afstand te doen van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden wanneer deze tegenstrijdig zijn met de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden, of indien hij een met de algemene voorwaarden van HALOS WEBSITES strijdig beding wenst in te roepen, zal hij overeenkomstig de bepaling van art. 1325 B.W. een schriftelijk bewijs voorleggen van akkoord omtrent de toepassing van die bepaling.

Artikel 2: Prijzen

Prijzen welke door HALOS WEBSITES in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW.

Tarieven door HALOS WEBSITES meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn.

Artikel 3: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door HALOS WEBSITES opgegeven leveringstermijnen zijn informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de koper/oprachtgever binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan HALOS WEBSITES en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepellijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Na het indienen van de bestelling door de koper/opdrachtgever zal een voorschot betaald worden van 50%. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke oplevering. Na openstelling van de website voor het publiek, is de productie beëindigd en volgt een saldo factuur. Andere, bijkomende facturatie is mogelijk, ingevolge bijkomende wensen en/of bestellingen van de koper/opdrachtgever. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar. De vervallen factuur wordt bovendien verhoogd met de kosten voor het verkrijgen van de betaling welke forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.

Artikel 4: levering van software

De koper/opdrachtgever erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door HALOS WEBSITES voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software.

Artikel 5: registratie van domeinnamen.

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS Belgium. De koper/opdrachtgever aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam-registratie en verklaart er door HALOS WEBSITES te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website van DNS.be op de url www.dns.be. Voor registratie van domeinnamen aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op de url http://www.dns.be/nl/home.php?n=43.001 voor ‘.BE’ domeinnamen.

Deze dienst wordt niet door HALOS WEBSITES zelf geleverd, maar wordt uitbesteed. De voorwaarden zullen door de koper/opdrachtgever uitdrukkelijk worden nageleefd. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van HALOS WEBSITES leiden.

HALOS WEBSITES draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen, het opgeven van domeinnamen welke een inbruek zouden uitmaken op rechten van derden, enz. …

De koper/opdrachtgever zal HALOS WEBSITES telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van de bewuste domeinnaam.

Artikel 6: Activiteit van Webhosting

De koper/opdrachtgever die beroep doet op de webhosting van HALOS WEBSITES mag op geen enkele wijze van deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van HALOS WEBSITES of onze hosting-leveranciers. De activiteiten van de koper/opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

Deze dienst wordt niet door HALOS WEBSITES zelf geleverd, maar wordt uitbesteed. De voorwaarden zullen door de koper/opdrachtgever uitdrukkelijk worden nageleefd. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van HALOS WEBSITES leiden.

De koper/opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant/opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen via de bestelbon inzake de webhosting.

Artikel 7: Off-line zetten van de website

HALOS WEBSITES kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De koper/opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval HALOS WEBSITES hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

HALOS WEBSITES behoudt zich tevens het recht de website off-line te zetten wanneer de betaling van de hosting overeenkomst en/of domeinnaamregistratie niet tijdig voldaan werd.

Artikel 8: Verandering van provider

Indien de koper/opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen, beroep doet op een andere opdrachtnemer, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Artikel 9: Overdracht en wederverkoop

Het doorgeven of verkopen van onze producten en/of diensten zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden.

Artikel 10: Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door HALOS WEBSITES verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen HALOS WEBSITES van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lockout, zowel bij HALOS WEBSITES als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Het door HALOS WEBSITES vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van HALOS WEBSITES.

Artikel 12: Exclusieve bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten gesloten met HALOS WEBSITES is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is de rechtbank van Mechelen exclusief bevoegd.

Artikel 13: Overige bepalingen

HALOS WEBSITES onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van de koper/opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij HALOS WEBSITES hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de koper/opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

HALOS WEBSITES is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Huidige versie is in voege getreden op 26 november 2018 en blijft onbeperkt geldig tot een versie met recentere datum ter beschikking gesteld wordt.
© 2005 Halos Websites.